Coronavirus – VSO – brief aan ouders

Betreft: Samenvatting protocol – school open per 2 juni 2020

Den Haag, 26 mei 2020

Beste ouders/verzorgers,

Zoals u in de brief van 20 mei hebt kunnen lezen kunnen onze leerlingen per 2 juni weer naar  school.
In deze brief een samenvatting van het protocol VSO – weer samen op school dat we geschreven hebben.
Ons protocol is opgeschreven op basis van het ‘Protocol opstart Voortgezet Speciaal Onderwijs’, opgesteld door o.a. de PO-raad in samenwerking met o.a. LECSO.

Het ‘Protocol opstart Voortgezet Speciaal Onderwijs’ is gebaseerd op de RIVM-richtlijnen. De veiligheidsmaatregel van 1,5m afstand van elkaar (tussen leerlingen, tussen leerlingen en personeelsleden en tussen personeelsleden) dwingt ons tot maatwerk. Ons protocol is in overleg met het bevoegd gezag  – samen met de medezeggenschapsraad – van de school opgesteld.

Het protocol van het Leerlingenvervoer is op dit moment nog niet gereed.
Wel is duidelijk dat in de taxibusjes de leerlingen en de chauffeur een mondkapje dienen te dragen (heen- en terugreis). Hierdoor is het niet nodig dat er onderling 1,5 m afstand gehouden moet worden en kunnen leerlingen in ‘hun eigen ritten’ vervoerd worden. Trafficon zal hierover met de ouders communiceren.
Ook in het OV is het dragen van een mondkapje verplicht. Het advies is om zo min mogelijk gebruik te maken van het OV en uw kind zelf te brengen of uw kind zo mogelijk naar school te laten fietsen. 

Protocol VSO – weer samen op school

Door de veiligheidsmaatregel van 1,5m afstand van elkaar kunnen niet alle leerlingen tegelijk op school zijn.
Groepen op school: we hebben de volgende keuzes gemaakt:

 • De leerlingen van groep 1A (de zorggroep) kunnen niet op school zijn. Bij hen is deze veiligheidsregel te moeilijk om na te leven, zowel onderling als naar de leerkrachten. Zij zullen onderwijs op afstand blijven volgen.
 • Op maandag en donderdag zijn de volgende groepen op school: 2A – 1B – 2B – 3B – 3D
 • Op dinsdag en vrijdag zijn de volgende groepen op school: 3A – 1C – 2C – 3C.
 • Op de dagen dat leerlingen niet op school verwacht worden, blijft onderwijs op afstand aangeboden.

Elke groep heeft 2 lokalen tot zijn beschikking, met vaste plaatsen voor elke leerling (op 1,5m afstand van elkaar).
De groepen zullen niet met elkaar in contact komen: elke groep blijft de hele dag bij elkaar, eet tijdens de lunch in het eigen lokaal en heeft zijn eigen pauzes op de speelplaats (ook hier geldt 1,5m afstand).
In elk lokaal is materiaal ter bevordering van de hygiëne aanwezig en zijn afspraken op het gebied van hygiëne en veiligheid, ook voor toiletgebruik.

Binnenkomst en looproutes door de school:
Leerlingen gaan bij aankomst direct naar binnen en wachten niet op het schoolplein. Ook met Trafficon worden hierover afspraken gemaakt. Leerlingen die met taxibusjes komen en leerlingen die gebracht worden door ouders/verzorgers maken gebruik van de voordeur en gaan direct door naar boven over de hoofdtrappen naar hun eigen lokaal.
Leerlingen die zelfstandig op de fiets komen of met het OV reizen maken gebruik van de zijdeur en gaan direct door naar boven via de zijtrappen naar hun eigen lokaal.
Bij iedere ingang van de school hangt een poster met de 1,5m regel. Hier hangt ook een dispenser met een desinfecterend middel voor de handen. Leerlingen moeten dit gebruiken.
Bij iedere ingang staan meerdere personeelsleden om de leerlingen te begeleiden en toe te zien dat zij 1,5m afstand houden.

Als u uw kind brengt en haalt dient u 1,5m afstand tot anderen te houden. U kunt de school niet in.
De leerlingen kunnen geen gebruik maken van hun locker.

Naar huis gaan:
Leerlingen die opgehaald worden door ouders of taxibusjes maken gebruik van de hoofdtrappen en de voordeur. Er is een tijdrooster voor de verschillende groepen. Zij moeten direct door naar de auto/taxi.
Leerlingen die zelfstandig reizen met fiets of het OV maken gebruik van de zijtrappen en de zijdeur. Zij worden volgens een tijdrooster bij hun lokaal opgehaald door een coördinator. Zij moeten buiten direct door naar hun fiets of het OV.

Looproutes in de school:
Zie hierboven bij binnenkomst en naar huis gaan.
Voor bezoek aan het toilet worden looproutes aangegeven op de grond (rotonde-principe). Elke groep krijgt een toilet toegewezen. 

Looproutes voor de pauzes: hiervoor geldt een tijdrooster.
Naar beneden: via de hoofdtrappen, door de kantine naar de speelplaatsdeur.
Naar boven: van de speelplaats naar de zijdeur en dan via de zijtrappen naar het eigen lokaal.
Op deze manier komen de leerlingen elkaar niet tegen.

Inhoud van het onderwijs:
Naast de schoolse vakken (rekenen en taal, etc) zal er veel tijd besteed worden aan de gevolgen van deze ‘corona-tijd’, voor ieder persoonlijk, maar ook voor de (naaste) omgeving en de hele wereld. Ook zullen de nieuwe veiligheidsafspraken binnen school regelmatig besproken worden.
Voor elke groep zal er elke dag een ‘buitenles’ zijn, dit kan een wandeling zijn, maar kan ook een gymles zijn. Park Clingendael is vlakbij de school. 

Voor de praktijkvakken zal gekeken moeten worden wat mogelijk is (dit willen we ook samen met de leerlingen doen): bij het gebruik van het materiaal, maar ook of materiaal snel en goed schoon te maken is. Deze vakken zullen in het eigen lokaal moeten plaatsvinden, leerlingen zullen zo min mogelijk door de school moeten lopen.
Praktijkvakken buiten de school kunnen zeker niet door gaan.
De gymnastiekles zal zo veel mogelijk buiten plaats vinden of in aangepaste vorm binnen in de gymzaal.
De interne stages kunnen niet door gaan (ivm het advies zo min mogelijk te lopen door de school).
Externe stages: kunnen geen doorgang vinden. Schoolverlaters, die meerdere dagen stage lopen, moeten een keuze maken: of zij komen naar school, of zij gaan naar hun stage en volgen de andere dagen onderwijs op afstand.

De leerlingenkantine zal gesloten zijn: leerlingen moeten hun eigen eten en drinken meenemen. Onder schooltijd kan er ook geen lunch bij AH gekocht worden.

Thuisblijfregels – gezondheid leerlingen:
De school past de richtlijnen van het RIVM toe.

 • Een leerling met klachten, die passen bij COVID-19, zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts blijft thuis, en komt pas weer naar school als hij 24 uur geen klachten meer heeft.
 • Indien een leerling positief is getest: de leerling blijft thuis uitzieken tot minstens 7 dagen na start van de symptomen EN is minstens 24 uur klachtenvrij.
 • Als iemand van het huishouden van de leerling klachten heeft, die passen bij COVID-19, zoals neusverkoudheid, hoesten en/of koorts, dan blijft de leerling ook thuis. Als iedereen 24 uur klachtenvrij is, mag de leerling weer naar school.
 • Als iemand van het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, dan moet de leerling 14 dagen thuis blijven. De leerling kan weer naar school als iedereen in het huishouden 24 uur klachtenvrij is.
 • Bij twijfel blijft de leerling thuis.
 • Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de leerling naar huis of wordt opgehaald door ouders/verzorgers. Onder schooltijd moet u telefonisch bereikbaar zijn. Uw telefoonnummer en een tweede telefoonnummer voor speciale situaties moet op school bekend zijn. U, of iemand anders, moet uw kind bij klachten van school ophalen.
 • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van de ouders/verzorgers in overleg met de school)
 • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van de ouders/verzorgers in overleg met de school)

In verband met de veiligheid van iedereen in de school geldt dat uw kind zich aan afspraken moet houden: 1,5m afstand tot anderen, hygiënische maatregelen en verdere schoolafspraken. Wanneer blijkt dat dit voor uw kind regelmatig moeilijk is, zullen we met u in gesprek gaan. Het zou kunnen betekenen dat uw kind niet meer naar school kan komen, maar alleen onderwijs op afstand kan volgen.

Ons protocol is een ‘levend document’ en is geschreven met alle informatie die we tot op de dag van vandaag beschikbaar hebben gekregen van de autoriteiten:  het Kabinet, OCW, het RIVM etc. Er is vooral veel aandacht voor de gezondheid en veiligheid van zowel de leerlingen als de personeelsleden. Maar we weten inmiddels dat in deze bijzondere tijden inzichten en daarmee maatregelen kunnen veranderen, soms per week. Dat betekent dat dit protocol kan veranderen, ook door bijvoorbeeld onze ervaringen in de eerste week. Natuurlijk zullen we dit dan direct laten weten.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw kind.
Of u kunt mij bellen op telefoonnummer 070-3099611.

Met vriendelijke groet, mede namens de VSO-teamleden,

Mirjam Mulder,
Locatiedirecteur VSOBetreft: sluiting scholen

Den Haag, 16 maart 2020

Beste ouders, verzorgers,

Zoals bekend is gisteren door de overheid het besluit genomen om per vandaag,  16 maart, alle scholen te sluiten t/m 6 april.

U heeft hierover ook een brief van het bestuur van de Haagse Scholen ontvangen.

Alle teamleden van het VSO realiseren zich dat de komende drie weken voor de leerlingen, en daarmee ook voor u, best lastig kunnen zijn.

We hebben afgesproken om een telefonisch spreekuur te organiseren: op maandag, dinsdag en donderdag kunt u van 10:00 tot 11:30 uur de school bellen op 070-3099611. Een aantal leerkrachten zal dan op school aanwezig zijn om vragen te beantwoorden. Ook kunt u bellen als u schoolwerk voor uw kind zou willen ontvangen.

Verder hebben wij het bericht ontvangen dat de Duinenmars op 4 april is afgelast en niet doorgaat. De schoolreis naar Drievliet op 17 april voor de onderbouw- en middenbouwgroepen gaat ook niet door.

Zodra de huidige situatie zal veranderen of als er nieuws is, zullen we u op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groet,

mede namens de VSO-teamleden,

Mirjam Mulder,
Locatiedirecteur VSO Inspecteur de Vriesschool